Regulamin zakupów
Regulamin sklepu internetowego

 

WWW.JPTECH-MASZYNY.PLSpis treści regulaminu:

 

Właścicielem sklepu internetowego pod domeną www.jptech-maszyny.pl jest Piotr Szram, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "JP-Tech" z siedzibą przy ul. Kopernika 60A, 69-100 Słubice, powiat słubicki, NIP 5981645761, tel. 957 576 651, e-mail: info@jptech.pl, zwani dalej jako „Sprzedawca” bądź „Sprzedający”.

 

§1

Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Kupujący/Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący bądź Klient).
 2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Sklepu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.
 4. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji w sklepie internetowym.
 5. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej www.jptech-maszyny.pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwiający złożenie przez Kupującego oferty zakupu.
 6. Dane kontaktowe oznaczają:
  1. w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  2. w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.jptech-maszyny.pl
 8. Sklep internetowy (e-Sklep, Sklep lub clickshop) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jptech-maszyny.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 9. Sprzedawca – Piotr Szram – prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "JP-Tech" z siedzibą przy ul. Kopernika 60A, 69-100 Słubice.
 10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jptech-maszyny.pl
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu
  3. zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
  4. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.jptech-maszyny.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedającym i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.
 6. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 8. Wszystkie informacje, zdjęcia, wymiary itp. zamieszczone na ofercie sklepu internetowego mają charakter poglądowy, i mogą różnic się od rzeczywistych produktów. 

 

§3

Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
  1. dostępem do Internetu,
  2. poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową,
  3. czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
 2. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.
 3. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
 4. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 

§4

Rejestracja w e-Sklepie

 

 1. Klient może dokonać rejestracji w e-Sklepie, ale nie jest to konieczne do składania Zamówień.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
 4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
 6. Dokonując rejestracji tworzy się konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
 7. Użytkownik który dokonał rejestracji może usunąć Konto Użytkownika samodzielnie lub zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie dokonania Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
 9. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy.
 10. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

§5

Składanie Zamówień

 

 1. Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
 2. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się do Sklepu Internetowego, wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny), wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.
 3. Kupujący może wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.
 4. Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji. Kupujący poprzez zaznaczenie stosownych oświadczeń powinien także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i celów podatkowych oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
 5. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.
 6. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów aby dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar albo otworzyć panel płatność i dostawa, gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty. W panelu tym Kupujący otrzymuje informację o kosztach dostawy oraz o cenie i jej składnikach.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 8. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 9. Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu. Ponadto Sprzedawca w każdym przypadku potwierdza dostępność zamawianego produktu przed przyjęciem zamówienia.
 10. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 11. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 12. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,
  2. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,
  3. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy),
  4. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji,
  5. sposób płatności,
  6. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni,
  7. informację o prawie do rękojmi.
 13. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.
 15. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Zamówienia ze strony Sprzedającego, złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Sprzedającego.
 16. Sprzedający może odmówić zawarcia umowy sprzedaży na odległość w szczególności, gdy podane przez Kupującego dane kontaktowe są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.
 17. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez dodanie ich do Koszyka 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów.
 18. Kupujący może wybrać dowolną formę dowodu zakupu, w postaci faktury lub paragonu. W przypadku chęci otrzymania faktury Kupujący zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

 

§6

Ceny i metody płatności

 

 1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw.
 3. Ceny podane w e-Sklepie mogą ulec zmianie. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień złożonych przez Klienta przed opublikowaną zmianą i będących w trakcie realizacji.
 4. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 6. Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zamówione Towary spośród form przedstawionych poniżej, w zależności od udostępnienia konkretnych form płatności przez Sprzedawcę:
  1. Przelew/wpłata na rachunek bankowy. Zapłata następuje poprzez dokonanie przelewu/wpłaty na następujący rachunek bankowy należący do Sprzedającego: P.U.H. JP-Tech Piotr Szram, ul.Kopernika 60A, 69-100 Słubice, Nr. konta PL 77 1090 1115 0000 0001 2025 3952 BZ WBK, towar zostanie Kupującemu wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
  2. Płatność przy odbiorze. Zapłata za zamówiony towar następuje gotówką przy odbiorze towaru od kuriera w chwili dostarczenia towaru, kurierowi, gotówką.
  3. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (lub za sam Towar w przypadku, gdy opłatę za przesyłkę pokrywa Sprzedawca).

 

§7

Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

 

 1. Dokonując zamówienia Kupujący informowany jest o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
 5. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne
  2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia
 7. Dostawa zakupionych Towarów odbywa się poprzez wysłanie Towaru na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.
 8. Klient ma możliwość wyboru sposobu wysyłki Towaru przy skorzystaniu z usług Kurier, zamówienie zostanie wysłane firmą kurierską Pocztex, Fedex lub DHL
 9. Klient powinien, sprawdzić zawartość przesyłki przy obecności kuriera, czy towar znajdujący się w opakowaniu nie został uszkodzony podczas transportu.
 10. W przypadku, stwierdzenia uszkodzenia towaru, klient powinien z kurierem spisać "Protokół odbioru przesyłki", w którym powinny zostać opisane wszystkie niezgodności dostrzeżone odnośnie stanu przesyłki.
 11. Cena przesyłki na terenie kraju jest zryczałtowana i jest uzależniona od wagi i gabarytów towaru.
 12. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 13. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 14. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

 

§8

Gwarancje

 

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
 3. Korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

 

§9

Reklamacje

 

 1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
  1. pisemnie na adres: JP-Tech Piotr Szram, ul.Kopernika 60A, 69-100 Słubice
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@jptech.pl
  3. ustnie w siedzibie Sprzedającego.
 3. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego Towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
 5. Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 6. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego Towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. przyczynę reklamacji,
  5. żądanie rozpoznania reklamacji,
  6. podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 9. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta.
 10. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty ich otrzymania.
 11. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.
 12. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.

 

§10

Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: JP-Tech Piotr Szram, ul.Kopernika 60A, 69-100 Słubice, bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@jptech.pl

 

§11

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia przed jego upływem.
 5. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Wzór formularza odstąpienia od Umowy
 6. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Klienta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
 7. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 8. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 9. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności na rzecz Konsumenta obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.
 10. Zwrot płatności e-Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, niezwłocznie.
 11. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
  1. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 

§12

Ochrona prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, obsługi procesu rejestracji, logowania do Konta Klienta oraz dostawy zakupionych Towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej
 3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
 4. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
 6. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać e-mail na adres: info@jptech.pl lub wiadomość pisemną na adres JP-Tech Piotr Szram, ul.Kopernika 60A, 69-100 Słubice

 

§13

Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

 

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  3. korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

§14

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: KLIK

 

§14

Warunki sprzedaży i reklamacji produktów marek: Optimum, Aircraft,. Holzstar, Cleancraft, Holzkraft, Metallkraft, Unicraft, Schweisskraft"

 

 1. Gwarancji udziela Stürmer Maszyny Sp. z o.o. ul. Krajowa 13; 62-025 Kostrzyn zwana dalej Gwarantem.
 2. Rękojmi udziela JP-Tech Szram, Habas Sp. J. ul Kopernika 60A, 69-100 Słubice zwany dalej Sprzedawcą.
 3. Niniejszą gwarancją objęte są wyłącznie produkty pochodzące z dystrybucji Stürmer Maszyny Sp. z o.o.
 4. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Podstawą do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej jest posiadanie dowodu zakupu.
 6. Główny serwis gwarancyjny mieści się w siedzibie Stürmer Maszyny Sp. z o.o. ul. Krajowa 13, 62-025 Kostrzyn.
 7. Czas trwania gwarancji:
  1. 24 miesiące – obrót z konsumentem (B2C) – Współpraca z klientem końcowym.
  2. 12 miesięcy – obrót profesjonalny (B2B) – Współpraca z podmiotem gospodarczym.
  3. Czas trwania gwarancji liczy się od daty zakupu podanej na dowodzie zakupu.
 8. W przypadku obrotu profesjonalnego (B2B), Gwarant wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 9. W przypadku obrotu profesjonalnego (B2B), Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 10. Gwarancyjnej podlegają tylko kompletne rzeczy, z niezniszczonymi tabliczkami znamionowymi, nienoszące śladów samodzielnie podejmowanych przez Kupującego napraw lub modyfikacji.
 11. Obowiązki Gwaranta:
  1. Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad o ile wady te ujawniły się w ciągu terminu określonego w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym.
  2. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 21 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia towaru do gwaranta. Termin ten może ulec wydłużeniu, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych lub innych okoliczności, na które Gwarant nie ma wpływu.
  3. Koszty związane z wykonywaniem postanowień gwarancji (koszty transportu, usługi serwisowej, części zamiennych) ponosi Gwarant.
  4. W szczególnych przypadkach (rzecz ponadgabarytowa, niemieszczące się w standardzie przesyłki drobnicowej) wada będzie usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
 12. Obowiązki Kupującego:
  1. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem Panelu Serwisowego znajdujący się na stronie internetowej  pod zakładką Serwis On-line.
  2. Podstawą do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia serwisowego w Panelu Serwisowym. W szczególności podanie danych kontaktowych, opisu usterki oraz załączenie dowodu zakupu (faktura lub paragon).
  3. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po ujawnieniu wady. Zgłoszenie wady musi nastąpić w okresie gwarancji wskazanym w punkcie 7.
  4. Gwarant na swój koszt zleca kuriera po odbiór wadliwej rzeczy, jednak to Zgłaszający reklamację, jako nadawca przesyłki ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie rzeczy na czas transportu do serwisu gwarancyjnego. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia rzeczy na czas transportu. Zaleca się, aby przesyłki odbywały się w oryginalnych opakowaniach.
  5. W określonych przypadkach, gdy konieczne jest przetransportowanie rzeczy z miejsca pracy do serwisu po stronie Reklamującego jest jej zdemontowanie, przygotowanie do transportu oraz załadowanie na podstawione przez Gwaranta auto. Po wykonaniu naprawy Reklamujący zobowiązany jest również do rozładunku rzeczy z auta i zamontowania w miejscu pracy.
 13. Wyłączeniu z Gwarancji podlegają:
  1. Wady zgłoszone po okresie gwarancyjnym.
  2. Czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi powinny być wykonane przez użytkownika lub na jego koszt, takie jak np. instalacja i podłączenie, konserwacja, regulacja urządzenia oraz wymiana akcesoriów podlegających okresowym wymianom (np. żarówki, uszczelki, filtry, węże przyłączeniowe, przewody elektryczne przyłączeniowe itp.)
  3. Wady powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania czynności opisanych w punkcie powyżej.
  4. Ubytki w obrabiarce powstające podczas eksploatacji (np. wytarcie płyty roboczej, zadrapania na korpusie itp.), naturalne zużycie się obrabiarki.
  5. Wady wynikające z niewłaściwej obsługi, nie przestrzegania przez Użytkownika warunków i zasad użytkowania określonych w dostarczonej wraz w obrabiarką instrukcji obsługi; nieprawidłowego podłączenia do instalacji elektrycznej, pneumatyczne lub hydraulicznej, nadmiernej eksploatacji obrabiarki (praca wielozmianowa); nadmiernego obciążenia obrabiarki; zaniechania bądź zaniedbania w konserwacji obrabiarki.
  6. Uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Użytkownika, wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania.
  7. Uszkodzenia powstałe na skutek wcześniej zaistniałej i nieusuniętej usterki.
  8. Uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne spowodowane siłami i czynnikami zewnętrznymi.
  9. Uszkodzenia będące wynikiem nieprawidłowego składowania urządzenia.
  10. Uszkodzenia obrabiarki wynikające ze stosowania przez Użytkownika nieoryginalnych części zapasowych lub nieoryginalnego oprzyrządowania dodatkowego, stosowania niewłaściwych smarów, olejów, środków konserwacyjnych, jak również stosowania narzędzi roboczych niezgodnych pod względem parametrów z danymi określonymi w specyfikacji technicznej czy instrukcji obsługi.
  11. Uszkodzenia powstałe w wyniku nie stosowania zalecanego przez producenta osprzętu (np. odciąg, system uzdatniania powietrza).
  12. Naprawy polegające na wymianie normalnie zużytych części (łożyska, paski klinowe, sprężyny powrotne wiertarek, sznury przyłączeniowe, zasilacze, krańcówki, bezpieczniki, styczniki, akumulatory, baterie, uchwyty narzędziowe, wrzeciona, przeguby, wrzeciona gwintowane, koła zębate, szczotki węglowe, żarówki, ściernice, uszczelki, uszczelniacze, uchwyty, pokrętła materiały eksploatacyjne itp.).
  13. Wady powstałe w wyniku przeróbek obrabiarki czy jej udoskonaleń dokonanych samodzielnie przez Kupującego.
  14. Naturalne zużycia narzędzi powstałe podczas eksploatacji obrabiarki.
  15. Kupujący traci uprawnienia z tytułu Gwarancji, jeśli, nie zbadał rzeczy w czasie w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju (np. podczas odbioru osobistego lub bezpośrednio po dostawie przez spedycję) i nie zawiadomił niezwłocznie Gwaranta o wadzie (lub spisał z spedytorem protokół szkody).
 14. Jeżeli w czasie naprawy gwarancyjnej wskazana usterka nie zostanie stwierdzona (wykryta), lub wada nie jest objęta Gwarancją, Reklamujący zostanie obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi przez Gwaranta w związku z realizacją gwarancji.
 15. Termin gwarancji nie wydłuża się o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. Podobnie w przypadku wymiany rzeczy na nową – okres gwarancji nie ulega wydłużeniu.
 16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne spowodowane wystąpieniem wady w reklamowanej rzeczy. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku, możliwych korzyści itp.
 17. W obrocie z konsumentami gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Firma JP-Tech życzy udanych zakupów!
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl